Disclaimer

Disclaimer voor www.flitsbezorgservices.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.flitsbezorgservices.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door flitsbezorgservices.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, manipuleert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Geen garantie op juistheid

Flitsbezorgservices.nl biedt consumenten en commerciële gebruikers de mogelijkheid om diensten en producten te vergelijken. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Flitsbezorgerservices.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.
Flitsbezorgerservices.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, gegevens op de site of de (on)bereikbaarheid van de site.  Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina`s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of bedrijven genoemd op de website Flitsbezorgerservices.nl.

Flitsbezorgerservices.nl  kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Flitsbezorgerservices.nl  kan er niet voor in staan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Flitsbezorgerservices.nl garandeert niet noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Flitsbezorgerservices.nl  behoudt zich het recht voor om onmiddellijke wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze website bevat diverse links naar andere websites en apps. Flitsbezorgerservices.nl  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites/apps en/of hoe deze sites jouw (persoons)gegevens verwerken. Lees  het privacybeleid, de disclaimer, het auteursrecht en de gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing) van de website die u bezoekt.

Flitsbezorgservices.nl is een nieuws, blog en vergelijkingsplatform en geen vertegenwoordiger van de in de website genoemde bedrijven en diensten. De teksten op onze website zijn door freelancers gemaakt en geschreven. Het auteursrecht op dit materiaal berust bij flitsbezorgservices.nl. beelden en logos op de website die wij niet zelf hebben gemaakt zijn ingezonden. Flitsbezorgservices.nl heeft het recht en plicht om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie en beelden van deze website te verwijderen indien er naar het uitsluitend oordeel sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding.

Kom je op onze website onjuiste informatie tegen of inbreuk op rechten van derden? Laat ons dit vooral weten 🙂